Partisoldat, medløber eller tilfældets offer?

Bent er født i Bandholm på Lolland i 1925. I 1930'erne melder Bents 3 år ældre storebror, Ib, sig ind i Nationalsocialistisk Ungdom (NSU). Bent følger under krigen i sin brors fodspor; men hvor engageret bliver han egentlig i partiet og dets ideologi - hvor stor en indflydelse har hans bror? Hvilken ungdom får han på de danske nazisters side af krigen. Er han blot sin storebrors efteraber eller en virkelig tro partisoldat. Eller er han simpelt hen en ung mand, der bliver ført med af tilfældigheder?

Afsnit 1

1930'erne: Familien

Folketællingen 1930 giver et indtryk af den familie, Bent vokser op i.

Kig i Folketællingen 1930

a)  Beskriv familien: Hvilke erhverv havde Bents far og mor? Hvor mange søskende havde Bent, hvad hed de, og hvor gamle var de? Hvor gammel var Bent selv i 1930?

Folketællingen 1930
Læsevenlig udgave

Kig i "Til Eftertanke, 1949"

I bogen "Til Eftertanke" - nogle erindringer, som Bents storebror skrev i 1949 - fortæller Ib Gerner Ibsen side 28-29 om, hvordan han som 17-årig i slutningen af 1930'erne blev grebet af den nationalsocialistiske tanke.

Læs udsnittet (du behøver ikke at læse indholdet i de blå bokse) og besvar:

b) Hvilke ting i Tysklands og Italiens udvikling var det, Ib syntes godt om?

c) Hvad kritiserede Ib den almindelige ungdomskultur i Danmark for?

Til Eftertanke, 1949

Læs temaet "Ungdomspartier"

Du kan nøjes med at læse indledningen og afsnittet om NSU - Nationalsocialistisk Ungdom.

d) Hvad mente Ib med "tøjlesløsheder importerede næsten direkte fra Afrikas urskove"?

e) Hvilke kendetegn vil du sætte på NSU?

f) Bent gik senere også ind i NSU. Beskriv, hvordan du tror, det kan have påvirket ham?

Afsnit 2

Bandholm 1940

I januar 1940 melder Bents storebror, Ib, sig som frivillig for at kæmpe på finsk side mod det kommunistisk styrede Sovjetunionen. 9. april 1940 kommer krigen til Danmark - og til Bandholm på Lolland. Familien kan have læst om den tyske besættelse i det danske nazistpartis avis, Fædrelandet.

Kig i "Folketællingen 1940"

a) Hvilke familiemedlemmer boede stadig i Bandholm?

b) Hvilken beskæftigelse havde Bents far her i 1940? Hvad lavede Bent selv?

c)  Hvordan vil du karakterisere familiens sociale forhold?

Folketællingen 1940
Læsevenlig udgave

Kig i "Fædrelandets forside"

Dagen efter den tyske besættelse af Danmark var overskrifterne store på forsiden af DNSAP's avis Fædrelandet.

d) Hvilken holdning til tyskerne var overskriften udtryk for?

e) Hvordan forestillede korrespondenten i Berlin sig fremtiden?

Fædrelandets forside

Kig i "Fædrelandets leder"

På lederpladsen gav avisen samme dag udtryk for en lidt anden opfattelse af den tyske besættelse af Danmark - under titlen "Skændselen!"

f) Hvad er det, som ifølge lederskribenten var en skændsel? Hvem var årsag til denne skændsel og hvorfor?

g) Blev den tyske besættelse af Danmark betragtet som en god eller en dårlig ting? Hvorfor?

Fædrelandets leder

Læs temaet "DNSAP"

h) Forklar Fædrelandets forsideoverskrift ud fra det, du nu ved om de danske nazister

i) Forklar tilsvarende Fædrelandets leder.

Afsnit 3

I partiets og tyskernes tjeneste

Ib har i januar 1941 meldt sig til Waffen SS og deltager i kampene på Østfronten, da tyskerne i juni 1941 angriber Sovjetunionen. Flere familiemedlemmer vælger de følgende par år klart side i krigen. Det gælder blandt andre Bent og faderen, Hans Peter.

Forsiden af vejledning for nye medlemmer af DNSAP 1940. Det kongelige Bibliotek.

Kig på "Medlemskort"

a) Hvornår meldte Bent sig ind i Nationalsocialistisk Ungdom (NSU)? Hvor gammel var han på det tidspunkt? Hvor boede han?

b) Hvornår blev Bent overført fra NSU til egentligt partimedlem (PM)?

c) Hvor længe var Bent medlem af DNSAP?

Medlemskort

Kig i "Uddrag af dom 1945"

d) Hvornår blev Bents far, Hans Peter, medlem af DNSAP - og hvor længe var han medlem?

e) Hvorfor valgte Hans Peter at blive marinevægter ifølge ham selv? Er det en troværdig forklaring, når du tænker på hans tidligere karriere? 

f) Læs om arbejdsløsheden under krigen på Arbejdermuseets hjemmeside, afsnittet Tysklandsarbejderne. I Statistisk Årbog 1945 kan du finde arbejdsløshedsprocenten måned for måned i 1943 nederst i tabel 170. Hvor høj var arbejdsløsheden, da Hans Peter søgte ansættelse som marinevægter? Vil du vurdere, at Hans Peters politiske tilhørsforhold kan have haft betydning for hans beskæftigelsesmuligheder her i 1943? Hvorfor/hvorfor ikke?

Uddrag af dom 1945

Genlæs evt. temaet "DNSAP"

g) Var det usædvanligt at melde sig ind i DNSAP i januar 1943? Hvorfor/hvorfor ikke?

h) Var medlemskabet af DNSAP en del af anklagen mod Hans Peter Ibsen? Hvorfor tror du medlemskabet blev nævnt i dommen?

i) I hvilken situation befandt DNSAP sig i foråret 1943 - hvorfor havde DNSAP ikke længere besættelsesmagtens opbakning?

Afsnit 4

Uddannelse

Bent er flyttet til København. Han skal enten have sig et arbejde eller starte på en uddannelse...

Schalburgskolen på Høveltegaard i Nordsjælland i 1943. Frihedsmuseet.

Kig i "Liste 1943"

a)  Hvem var listens afsender? Hvem var modtager? Hvornår er listen dateret?

b) Hvad var formålet med listen?

c)  Giv en karakteristik af den typiske deltager på kurset (køn, alder, bopæl)

Liste 1943

Læs temaet "Schalburgkorpset og ET"

d)  Beskriv den uddannelse, Bent fik på Høveltegård.

e)  Gæt - og begrund dette gæt ud fra, hvad du indtil nu ved om Bent: Hvilken af ​​de tre veje fulgte Bent efter kurset?

Afsnit 5

Ib på arbejde

Efter et halvt år i krig på Østfronten bliver Ib ramt af malaria og undtaget fra aktiv soldatertjeneste. Det er dog først i begyndelsen af 1943, at han vender tilbage til Danmark. I april 1943 træffer Ib en gruppe unge mænd på gaden i København. Én bærer et emblem med det amerikanske flag på frakkeopslaget. Ib melder de unge til politiet, men beholder selv emblemet. Fire måneder senere støder to af de unge mænd og Ib sammen igen. Denne gang er Ib i civilt tøj og bærer nu selv emblemet med det amerikanske flag. Har Ib skiftet side - eller hvad foregår der?

Kig i "Politiets notits 1943"

a) Hvad udløste ifølge Ib Gerner Ibsen konfrontationen?

b) Hvordan fik Ib de til unge mænd med hen på stationen?

c) Virker hans forklaring troværdig? Hvorfor / hvorfor ikke?

Politiets notits 1943

Kig i "Uddrag af politirapport 1943"

Politiet afhørte også de to unge mænd. Den ene var Georg Christian Seifert Hansen.

d) Hvad udløste konfrontationen ifølge Georg Hansen?

e) Hvordan fik Ib de unge mænd med på stationen - stadig ifølge Georg Hansen?

f) Hvorfor tror du, at Ib ikke nævnte det amerikanske flag?

g) Hvad mente Georg Hansen kunne være Ib Gerner Ibsens formål med at gå rundt med det amerikanske flag? Prøv at se, om du kan forklare logikken i Georg Hansens synsvinkel.

Uddrag af politirapport 1943

Læs temaet "Tyskernes håndlangere i Danmark"

h) Kan det, at Ib gik rundt i civilt tøj med et amerikansk flag i frakkeopslaget, tolkes på en anden måde, end ved at han ville "fremkalde en episode"? Hvilket andet formål kan Ib have haft? Lykkedes dette andet formål i givet fald - og hvorfor (ikke)?

Afsnit 6

Sabotagevagt på Nordværk

Virksomheder, der leverer varer for tyskerne, bliver i stigende grad udsat for sabotage. Derfor ansætter virksomhederne sabotagevagter. Bent får job på virksomheden Nordværk, som har fået en stor ordre fra tyskerne. Nordværk skal reparere flymotorer. For at opfylde ordren har Nordværk lejet sig ind i en stor fabrikshal hos General Motors.

Kraftværket ved General Motors, hvor Nordværk havde lejet sig ind. Fotoet er taget i forbindelse med en sabotage januar 1944. Frihedsmuseet.

Kig i "Liste, sabotagevagter"

Du finder her hver anden side af den 25 sider lange liste over sabotagevagter på Nordværk.

a) Læs om registreret kildemateriale og kig øverst på listens side 1 og især på alle bemærkningerne i højre margen - og giv et bud på af hvem og hvornår listen er udarbejdet - og hvad den er brugt til. Begrund dit svar.

b) Hvilken betydning har listens ophavssituation for troværdigheden? Tænk over det, når du besvarer de følgende spørgsmål og inkorporer det i dine svar.

c) Hvornår begyndte Bent som sabotagevagt på Nordværk - og hvornår sluttede han?

d) Var der andre, der sluttede nogenlunde samtidig med Bent?

e) Hvor længe var man typisk ansat som sabotagevagt? Vil du sige, at der var tale om lange eller korte ansættelser?

f) Vil du sige, at det er okay ikke at gå alle 25 sider igennem, men som her udvælge hver anden side af listen, når formålet er en analyse - f.eks. af hvor gamle sabotagevagterne var og hvor længe de var ansat? Begrund dit svar

Liste, sabotagevagter (1)
Liste, sabotagevagter (2)

Kig i "Information 1944"

Om morgenen den 29. januar 1944 gik det galt. Sabotører overraskede arbejdere og sabotagevagter og gennemførte en sabotage mod Nordværk, som ramte kraftværket hos General Motors. Det illegale blad, Information beskrev den 30/31. januar sabotagen set med modstandsbevægelsens briller. 

g) Hvilken opgave havde sabotagevagten ifølge Information?

h) Hvorfor blev sabotagevagten skudt?

i) Karakterisér det sprog, som Information omtaler sabotagen med. Er der noget, der overrasker dig? Hvorfor / hvorfor ikke? Har sproget en betydning for, hvordan du opfatter troværdigheden af oplysningerne om, hvordan aktionen foregik?

Information 1944

Kig i "Politirapport 1944"

Du kan evt. nøjes med at læse politibetjentens rapport på side 1 og sabotagevagtens forklaring side 3-4.

j) Hvilke materielle skader nævnte politibetjenten? Hvem kom til skade/omkom?

k) Er der uoverensstemmelser mellem politirapportens skildring og beskrivelsen i Information? I givet fald hvilke?

l) Kan man i en vis forstand sige, at politirapporten er lige så ensidig som Information? Hvorfor/Hvorfor ikke?

m) Brug din fantasi med afsæt i din viden fra kilderne: Forestil dig, at du er Bent. Hvordan oplever du sabotagen?

Politirapport 1944
Afsnit 7

Slettet af partiet

Juni 1944. Er Bent på dette tidspunkt blevet træt af DNSAP og arbejdet i partiets tjeneste?

Kig i "Slettelse fra partiet 1944"

a) Hvorfor bliver Bent slettet af partiet? Hvad betyder "restance"?

b) Hvordan opfatter kontingent-opkræveren situationen? Kan du komme i tanke om andre muligheder?

Slettelse fra partiet 1944
Afsnit 8

Flugten

Den 4. maj 1945 bliver BBC's dansksprogede nyhedsudsendelse afbrudt 5 minutter inde i udsendelsen med meddelelsen om, at Tyskland har kapituleret i Holland, Nordtyskland og Danmark. Kapitulationen træder i kraft næste dags morgen klokken 8. Så længe kan flertallet af danskere ikke vente med at feste og fejre befrielsen. De strømmer ud på gaderne om aftenen den 4. maj. Men for en gruppe af danskere som Bent og hans bror Ib er det ikke tidspunktet at feste.

Kig i "Afskedsbrev 1945"

a) Hvor i landet og hvornår har Bent skrevet brevet til hr. og fru Petersen?

b) Beskriv med udgangspunkt i brevet Bents situation i dagene før.

c) Hvorfor tror du, Bent satte kufferterne på loftet, før han rejste?

d) Hvordan ville Bent undgå at sætte hr. og fru Petersen i forlegenhed? Hvilken virkning kunne det have - og var det til fordel for Bent eller til fordel for ægteparret?

e) Hvad var det, der gjorde, at han mente, at faren for at bringe hr. og fru Petersen i forlegenhed var drevet over?

f) Hvilket indtryk af brevskriveren giver brevet? 

Afskedsbrev 1945
Læsevenlig udgave

Kig i "Politirapport 1945"

g) Hvor i landet bor fru Petersen, og hvilken dato bliver hun afhørt?

h) Hvorfor er politiet/modstandsbevægelsen interesserede i at finde Bent?

i) Hvor længe har Bent boet hos fru Petersen? Hvornår rejste han, og hvordan foregik det?

j) Hvorfor har fru Petersen ikke sendt kufferterne afsted til Vordingborg, sådan som Bent havde bedt om?

k) Hvor og hvornår bliver Bent afhørt?

l) Hvad erkender Bent? Og hvad benægter han?

m) Har Bent været i Tyskland?

n) Lav en tidslinje over Bents færden fra september 1944 til slutningen af maj 1945. Hvor har han været, og hvad har han lavet?

Politirapport 1945
Afsnit 9

Arrestation og afhøring

Arrestationer af mistænkte landsforrædere fortsætter hen over sommeren 1945. Den 2. august fortæller en af de arresterede, at Bent har deltaget i et tysk sprængstofkursus i Frankrig. Dagen efter bliver Bent opsøgt af politiet.

Lastbil udlånt af B & W til brug for modstandsbevægelsens afhentninger - f.eks. af danskere, som man mente havde stukket modstandsfolk til tyskerne (stikkere), og danskere, som havde gjort tjeneste i tysk uniform - ved fronten eller som vagtmandskab (SS og SA).

Kig i "Rapport august 1945"

a) Gengiv med dine egne ord, hvad der skete den 3. august 1945.

b) Kig på stempler og noter øverst på rapporten. Hvor og hvornår har rapporten været fremlagt (brugt i retten)? For hvor lang en periode blev Bent fængslet (i første omgang)?

Rapport august 1945

Kig i "Rapport november 1945"

Den 7. november 1945 mødte Bent for Københavns Politis 2. undersøgelseskammer.

c) Hvilke ting tilstod Bent under forhøret?

d) Hvordan passer hans oplysninger om medlemskaber af nazistiske organisationer med de ting, du tidligere har fundet ud af?

e) Hvorfor accepterede Bent at tage til Tyskland? Hvilken situation var han i i maj 1944?

f) Hvilken rolle spillede Ib?

g) Hvad var formålet med kurset i følge Bent?

h)  Beskriv i punktform Bents liv efter kurset og frem til 5. maj 1945. Hvor boede han, hvad lavede han?

Rapport november 1945

Læs evt. temaet "Schalburgkorpset og ET" igen

I de følgende spørgsmål skal du sammenholde rapporten fra november 1945 med temaet om Schalburgkorpset.

i) Hvad fortalte Bent om kurset på Høveltegård? Hvad taler for, hvad taler imod, at hans ukendskab til Schalburgkorpset er troværdigt?

j) Kan der have været særlige grunde til, at Bent indrømmede kurset i Tyskland, men ikke at hans kursus på Høveltegård havde noget med Schalburgkorpset at gøre?

k) Under afsnittet "Uddannelse" gættede du på, om Bent efter kurset på Høveltegård valgte at trække i SS uniform og tage til fronten, om han fortsatte som Schalburgmand - eller trådte ud af korpset. Hvad tænker du nu? Gættede du rigtigt?

Læs temaet Schiølergruppen

l) Tror du, at Bent var medlem af Schiølergruppen? Var han medlem af Irmergruppen?

Afsnit 10

Dommen

Den 28. februar 1946 falder dommen over Bent Ibsen.

Kig i "Dom 1946"

a) Hvilke ting lægger dommeren vægt på? Prøv at dele disse ting op i 1) forhold som taler til Bents fordel 2) forhold som tæller negativt i vægtskålen. 

b) Hvilken straf fik Bent?

Dom 1946

Læs temaet "Retsopgør eller folkedomstol"

c) Hvilken paragraf blev Bent dømt efter - og hvor mange blev dømt efter samme paragraf?

d) Hvori bestod risikoen for folkedomstolens hævn for Bents vedkommende?

e) Sammenlign (evt. i samarbejde med nogle, der arbejder med Svend) Svends og Bents domme: Hvad blev de hver især dømt for, hvilken straf fik de - og hvorfor tror I, at Bent fik en hårdere dom end Svend? Overvej f.eks. det forhold, at Bent ikke havde gjort nogen fortræd, mens det er usandsynligt, at Svend ikke havde.

Bent Ibsens historie

Skriv nu din version af historien om Bent Ibsen - på baggrund af dine svar her på siden.

Du kan f.eks. tage afsæt i følgende problemstilling:

Bent Ibsen: Aktiv nazist eller passiv medløber?

Bent Ibsen blev født i beskedne sociale kår på Lolland i 1925. Ibs storebror havde allerede i 1930'erne udviklet en sympati for nationalsocialismen - og under krigen meldte Bent sig også ind i partiet. Han arbejdede på flere måder for tyskerne, men gik dog aldrig så langt som broderen. Vurderingen af hans liv og handlinger under besættelsen vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke bevidste valg og fravalg tog Bent under besættelsen? Kan man på den baggrund vurdere, i hvor høj grad han var overbevist nazist?
  • Hvilke omstændigheder og begivenheder påvirkede hans liv og hans valg?
  • Hvilken rolle spillede den generelle polarisering - for eller imod besættelsesmagten - på Bents liv og valg?
  • Hvis kurset i Frankrig i våbenbrug og dermed viljen til at gå i væbnet kamp mod Danmarks allierede kan ses som en form for radikalisering - hvilke faktorer ledte så frem til denne radikalisering?
  • Refleksioner over eksempler på polarisering og radikalisering i dag - nationalt eller globalt.

 

Livsfortællingen

Du kan også mere frit skrive om Bent Ibsens baggrund og hans liv under besættelsen. Hvad ledte frem til hans valg og fravalg, og hvordan formede ydre forhold hans liv? Også her kan du afslutte med overvejelser om, hvordan omstændigheder i det omgivende samfund kan påvirke et menneskes livsbane og måske føre til radikalisering.

Der findes intet entydigt svar spørgsmålene - så du må prøve at leve dig ind i Bent ud fra det, du ved om ham -  og bruge din fantasi. Her er det tilladt at digte med kilderne, men ikke imod. Det er vigtigt, at læseren af den historie, du skriver, kan se af din tekst, hvornår du digter (med kilderne) og hvornår det, du skriver, stammer fra kilderne. Begrund derfor hen ad vejen dine svar med henvisninger til kilderne - eller skriv til sidst hvilke kilder, du mener understøtter din version af historien.

Kildehenvisninger

En kildehenvisning kan se sådan ud: Politiets Efterretningstjeneste: Kartotek over annullerede medlemskaber af DNSAP 1941-1945, nr. 48.369, Bent Børge Ibsen (Rigsarkivet) - jf. livsafsnit 3, kilden "Medlemskort". 

Forarbejde, valg og fravalg

Klik på "Se din besvarelse" under det sidste livsafsnit. Her har du dine foreløbige noter. Tænk over, hvilke forhold under besættelsen, som du mener, er vigtige. Du behøver selvsagt ikke at nøjes med de oplysninger og kilder, der findes her på "Veje i krig"!

Hvis du mener, at der er nogle af livsafsnittene, der ikke spiller nogen rolle for Bent, kan du springe dem over, når bare du begrunder, hvorfor du mener, at livsafsnittet ikke spiller nogen rolle.